Beiratkozas

Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

  • 0

Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

MINISTERUL EDUCAŢIEI

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ

LICEUL TEORETIC „JÓSIKA MIKLÓS” TURDA

Str. B.P. Hașdeu, nr. 4, Turda – 401154 Tel. 0264-311554

josikamiklos@yahoo.com, C.F.24457701

 

 

Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

LICEUL TEORETIC “JÓSIKA MIKLÓS” cu sediul în municipiul Turda , str. B.P. Hașdeu, nr. 4, jud. Cluj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă deteminată (24 luni) a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor copii, la structura Grădinița cu Program Prelungit “JÓSIKA MIKLÓS” conform H.G. nr. 1336/08.11.2022, în data de 18.05.2023, orele 10.00

Cerințele postului:

Nivelul studiilor: 10 clase/medii

Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului:- NU NECESITĂ

Abilități de lucru în echipă.

Afectivitatea față de copii.

Calități psihice necesare (spirit de observație, răbdare, viteză de reacție, capacitatea de orientare în spațiu, capacitatea de comunicare).

Capacitatea de organizare a muncii.

Să aibă următoarele calități de caracter: seriozitate, responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, empatie

Denumire post : îngrijitor copii

Număr posturi: 1 post (1 normă contractuală)

Concursul se va desfășura la sediul instituției în municipiul Turda , str. B.P. Hașdeu, nr. 4, jud. Cluj, în data de 19.05.2023, începând cu orele 10.00, și va consta in următoarele probe:

proba scrisă, ora 10.00 (1 oră și 30 minute)

depunerea contestațiilor pentru proba scrisă – între orele: 12.00 – 13,00

proba interviu, ora 14.00

depunerea contestațiilor – între orele: 15.00 -16,00

afișarea rezultatelor finale : 19.05.2023 ora 18,00

 

Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022

a) formular de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

 

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul unității: municipiul Turda, str. B.P. Hașdeu, nr. 4 până în data de 12.05.2023, ora 13., zilnic între orele 11,00-15,00

Fișa postului se va prezenta candidaților în momentul depunerii dosarului de concurs.

Detalii la telefon 0742015722.

Selecția dosarelor se va realiza de comisia de concurs în data de 12.05.2023., intre orele 14,00 -16,00, la secretariatul unității de municipiul Turda, str. B.P. Hașdeu, nr. 4 .

NOTĂ:

1. La prezentarea dosarului, toate copiile documentelor vor fi însoțite de documentele în original, în vederea verificării conformității copiilor.

2. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul cu originalul cazierului juridic, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Condițiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 -Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Bibliografie pentru postul de îngrijitor copii:

1) Ordin M.S. nr. 1456 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor. În vigoare de la 28 august 2020.

2) Cum se realizează o curățenie perfectă în creșe și grădinițe/ doc 07.06.2019

3) Metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară nr. 566/28.04.2022

4) Grațiela Goian: Psihologia vârstelor, ediția IV, București, 2007, cap. IV, V.

Tematica

Curațenia, dezinfecţia şi dezinsecţia spaţiilor;

Atributiile ingrijitoarei;

Normele de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor

Relaţii cu colegii, copiii, părinţii şi conducerea unităţii;

Particularitățile de vârstă a antepreșcolarului

 

Director

 

prof. Iozan Elisabeta

 

 

 


Keresés

Beiratkozás

Beiratkozas

Naptár

2023. május
h k s c p s v
« ápr   Júl »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Támogatók

SponsorSponsorSponsorSponsor