Beiratkozas

Digitális Témahét -2019

Keresés

Beiratkozás

Beiratkozas

Naptár

2024. május
h k s c p s v
« dec    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Támogatók

SponsorSponsorSponsorSponsor

 • -

Digitális Témahét -2019

Készítették

Chereches Noémi, Durugy Erika, Fina Enikő, Józan Erzsébet, Kiss Réka, Máté Hajnalka, Mihályfalvi Zsuzsa, Nyitrai Apollónia, Péter Árpád, Péter Erzsébet, Szabó Júlia

A projekt címe

MAGYAROK NAGYJAI

 Összefoglalás

Külhoni magyar iskola lévén, ez az első év, hogy résztvehetünk a Digitális Témahét programban. A tevékenységen 2 elemi, 2 gimnáziumi és 3 líceumi osztály tanulói ,vagyis az iskola 261 diákjából 137 tanuló vett részt.A  projekt a következő személyiségek életének és munkásságának a feltérképezésére alapszik: Szent László, Mátyás király, Jannus Pannonius, Arany János, József Attila és Benedek Elek, így biztosítottuk  a kerettantervhez való illeszkedést, illetve figyelembe vettük azt, hogy a tanulók a korosztályuknak megfelelő kezdeti ismerettekkel rendelkezzenek és ennek megfelelő feladatokat és végtermékeket készítsenek.

 1. osztály

Anyanyelv órán tanult  Benedek Elek  A szamár és az oroszlán állatmeséből kiindulva, a tanulók csoportokra osztva különböző életterek jellegzetes növényeit valamint állatait tanulmányozták az okostábla segítségével, így az információkat felhasználták szöveges feladatok alkotásában, illetve kézimunka órán kollázsokat készítettek, zene órán népi gyermekjátékokat játszottak.

 1. osztály

A tanulók előző anyanyelv órákon ismerkedtek a Mátyás királyról szóló történetekkel, mondákkal, valamint Arany János: Mátyás anyja c. költeményével. Történelem órán dokumentumfilmet vetítettünk, amely a király szülőházát, szülővárosát mutatta be, és betekintést nyertünk a Mátyás király korabeli mindennapokba, hagyományokba, udvari szokásokba. A gyerekek képzeletbeli utazással megismerhették az udvari életet, annak jellegzetes szereplőit, egy-egy szimbólumát. A diákok előadták az olvasott meséket, levelet írtak,  elkészitették a saját váruk modelljét, a csoport címerét, feladatokat  és  keresztrejtvényt szerkesztettek egymásnak az olvasott történelmi, irodalmi szövegek alapján. Az ügyesebbek Mátyás királyról word-ben vagy ppt-ben készitettek egy – egy  bemutatót. Átélt „kalandjaikról” írott,  „énekes” krónikában számoltak be, valamint  a modern technika lehetőségeivel rögzitették a jeleneteket.

5.osztály

Irodalom órán Szent László nevéhez fűződő legendákkal ismerkedtek, külön hangsúlyt fektetve a Tordai – hasadék mondájára. Földrajzórán a földfelszínre ható külső és belső erőket tanulmányozva mutattak rá a víznek, mint külső domborzatmódosító tényezőnek a szerepére, illetve a Tordai – hasadéknak, mint  karszt domborzattipus kialakulására. Matematika órán a  tanulók azt a feladatot kapták, hogy az internet használatával bemutatót készítsenek  régi magyar pénznemekről. Történelem órán a  ZANZA TV segítségével Szent László korának  hiedelmeivel, vallási szokásaival kapcsolatos információk után kutattak. Informatika órán a Scratch programozási nyelv segítségével olyan jeleneteket hoztak létre, melyek Szent László legendát mutatták be.

6.osztály

A diákok magyar órán Arany János Toldi művét tanulták, angol órán a lefordításával foglalkoztak. Európa turizmusföldrajzának keretében a diákok „Arany – körútat” terveztek. Fizikaórán a tanulók feladat az volt, hogy számítsák ki annak a szénanyomó rúdnak a súlyát, amellyel Toldi Miklós Buda felé mutatta az utat az arra fele igyekező vitézeknek. Informatika  órán a Scratch programozási nyelv segítségével olyan programot kellett készítsenek, amely feldolgozza Toldi béresei által készített szénakazlak számát, illetve a Pivot Animator program segítségével modellezték Toldi és a cseh vitéz találkozásását.

9.osztály

Irodalom órán Janus Pannonius – Egy dunántúli mandula fa című versét értelmezték,  földrajzóra keretén belül a tanulók a Duna  természetföldrajzi szerepére és fontosabb adataira tértek ki. Angol órán a vers angol fordításával probálkoztak és a munka közben új szavakat, kifejezéseket tanultak. A végén videóra kellett venniük munkáikat és elküldeni a többieknek. Fizika órán Janus Pannonius „csillagász epigramma” művét kapcsolták össze a geometriai optika alapjaival, számítógép kezelés órán pedig a költőt bemutató weboldalakat készítettek.

 1.  osztály

A Magyar Költészet Napja alkalmával megzenésített József Attila verseket kellett előadniuk, illetve a költészet és a romantika kapcsolatára tértek ki. Angol órán az egyik legnagyobb angol romantika képviselőjéről John Keatsel ismerkedtek, fizikaórán a romantikát  James Prescott Joule termométerével kötötték össze. Informatika órán a Romantika természetszemlélete című  Power Pointos bemutatókat készítettek.

11.osztály

Irodalomórán Arany János életét ismertették, illetve a Szondi két apródja című történelmi balladát elemezték. Számítógép kezelés órán a kulcsszavakból szófelhőket, collage-okat készítettek. Földrajz órán a ballada helyszínére, Drégely várára koncentráltak, hangsúlyozva  a természet tevékenysége által létrejött vulkanikus domborzat és az épített örökség kapcsolatát. Angol órán Arany János és  William Shakespeare munkásságát kötötték össze, informatika órán pedig Arany János életművét bemutató PPT-ket készítettek.

 

Tantárgyak köre

Magyar nyelv és  irodalom, Földrajz, Angol, Történelem, Fizika, Matematika, Kézimunka-rajz, Zene és mozgás, Játék és mozgás, Számítógép kezelés, Informatika

Évfolyamok

II,IV,V,VI,IX,X,XI osztályok

Időtartam

45 óra

Tartalmi követelmények

Magyar nyelv és irodalom :  A mindennapi beszédhelyzetekben elhangzó ismeretterjesztő és irodalmi szöveg globális megértése: a szöveg értésének bizonyítása dramatizálással; Egyszerű funkcionális szövegek alkotása: levélírás; Rövid elbeszélő szöveg alkotása: krónika írása;

Földrajz:  A természetföldrajz és gazdasági földrajz alapjai, földrajzi fogalmak jellemzői, új információk elsajátítása és kontextusba helyezése a tanultaknak megfelelően, településünk földrajzának és környezetének megismerése.

Idegen nyelv- angol :   Új szavak elsajátítása, szövegértés első látásra, lírai szöveg fordítása, felolvasás,új ismeretek gyűjtése, az ismeretek felhasználása, szövegértelmezés és szövegírás

Történelem:  Történelmi események térben és időben való elhelyezése;egyszerű elemzési módszerek alkalmazása különböző információk azonosítására a múltról; a múltban történt események jelentőségének meghatározása;

Fizika:  A tömeg és a súly közötti különbség és a közöttük levő összefüggésFizikai jelenségek magyarázata

Matematika :  Matematikai feladatok megfogalmazása

Kézimunka –rajz :    Tárgyi kultúra, technológiák, tervezés;

 Zene és mozgás: Örömmel való részvétel a zenei tevékenységekben, a közös éneklésben, táncban : tánctanulás ; A zenehallgatásra szánt anyag figyelemmel való követése és a zenei élmény tudatos követése: zenehallgatás;

Játék és mozgás: Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben;

Informatika: Animációkészítő alkalmazások, objektumorientált programok használata

Számítógép kezelés:  Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok készítése

 

Tanulási célok/Tanulási eredmények

Tanulási és innovációs készségek:

 • kritikai gondolkodás és problémamegoldás,
 • a tantárgyak közti összefüggések megértése,
 • kommunikáció és együttműködés·

Anyanyelvi kommunikáció:

 • szóbeli – és írásbeli kommunikáció;
 • olvasás, az írott szöveg megértése;
 • a képzelet,az önkifejezés aktivizálása különböző szövegformák megismerésével és az írásbeli szövegalkotás képességének továbbfejlesztésével;

Információs, média- és technológiai készségek:

 • információhasználat,
 • digitális technológia és a kommunikációs eszközök,
 • programok megfelelő használata,
 • bemutatók/web-site (termékek) készítése,

Életvezetési és karrierkészségek:

 • megfelelő és eredményes együttműködés másokkal,
 • felelősség a csapatban betöltött szerepkörnek megfelelően
 • tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anyagokról, eszközökről, technológiákról;
 • vizuális kifejezőképesség fejlesztése;·
 • az ismeretek rendszerezése, önértékelés és önellenőrzés

Egyéb célok:

 •    általános műveltség megalapozása
 •      fejlesztési feladatok: kommunikáció, interkulturális kompetencia, tantárgy-integráció
 •      produktivitás: bemutató prezentációk, játékok és videó készítése
 •      a megszerzett információk rendszerezése és szelektálása, bemutatása a többieknek
 •      a különböző tantárgyakban megszerzett tudás kombinálása
 •       nyelvtanulási kedv felkeltése
Alapkérdés Monda vagy valóság?
Projektszintű kérdés Hogyan képzeled el a tanulmányozott személyiség életét?Mit „örököltünk” az illető személytől?
Tartalmi kérdések Kik voltak a krónikások?A népmonda vagy a tudományos magyarázat szerint keletkezett a Tordai-hasadék?Irodalmi és tudományos szöveg – hasonlóságok/különbségekVajon milyen nehéz volt a Toldi által használt rúd súlya?Melyek Arany főbb életállomásai?  Mi jellemző a reneszánszra?Mi jellemzi a romantikus természetszemléletet?Mi jellemzi Arany történelmi balladáit?

 

Az értékelés időrendje
A projektmunka megkezdése előtt Mialatt a tanulók a projekten dolgoznak és feladatokat hajtanak végre A projektmunka befejeztével
– ötletbörze- valós  helyszíni ismeretek- a rúd súlyának felbecsüléseTKM-táblázat kitöltése; – csoportmunka-  útvonal készítése térképen- egyéb térképgyakorlat- pontok az aktivitásért, a problémamegoldás gondolatmenetének  rendszerezéséért  -grafikus összefoglalás-kérdéslista-a fejlődés nyomon követése- csoportba rendezés- idővonal készìtése, – hiányos szöveg kitöltése,  – memóriajáték,- colage- készítés- gondolattérkép készítése- szófelhők készítése – Önértékelés, – legjobb körút megszavazása- frontálisan feltett kérdések megválaszolása- videok-meme-k-chat beszélgetés- kvízek- kilépő cédulák- TKM-táblázat befejezésebemutatók értékelése- legjobb animációk  megszavazása

 

Módszertani eljárások

 1. osztály

Benedek Elek  A szamár és az oroszlán állatmesét boncolgattuk valamint összehasonlítottuk az állatokról szóló tudományos szövegekkel.  A tanulók csoportokra osztva bemutatták a különböző életterek jellegzetes növényeit valamint állatait, majd játékos oktatójátékokkal cselekedtető, interaktív módszerrel kihívták társaikat, hogy társítsák a megfelelő képeket a nekik megfelelő élettérrel. Matematika órán felhasználták a szöveges feladatok alkotásában a környezetismeret órán tanultakat.  Kézimunka órán kollázsokat készítettek, zene órán népi gyermekjátékokat játszottunk (Nyuszi ül a fűben…, Kis, kis kígyó…, Kecske ment a kiskertbe…,Fecskét látok…, Gólya, gólya gilice…,Kinn a bárány, benn a farkas…, Házasodik a tücsök…, Brumm, brumm, Brúnó…), illetve, kollázsokat terveztek, kiviteleztek és bemutattak.

 1. osztály

1.nap A projekt kezdetén fontos, hogy felidézzük a tanulók előismereteit a témáról. A közkedvelt ötsoros minden gyerek kedvence, sikerélményt nyújt, mert rövid, hamar elkészül. Kitöltjük a TKM-táblázat első oszlopát,hogy mire építkezhetünk, és összegyűjtjük, melyek azok a pontok, amikre kíváncsiak vagyunk. A projektet megelőző időszakban a gyerekek Mátyás királyról szóló meséket, mondákat olvastak. Az előre kialakított 3 csoport dramatizálással jeleníti meg a Mátyás király és a kolozsvári bíró, Hogyan ajándékozott Mátyás király és az Egyszer volt Budán kutyavásár című meséket. Kiértékeljük a „fellépéseket”,  pozitív és negatív kritikát fogalmaznak meg a tanulók. Közben fotókat, kisebb videókat készítünk. Ehhez megfelelő eszköz a digitális fényképezőgép. A mesék bemutatása után újabb csoportok alakulnak és ebben a felállásban dolgoznak tovább a projekt végéig. Minden csapat nevet választ, ami valamilyen módon kapcsolódik Mátyás korához. Krónikást választanak, akinek a feladata a napi események rögzítése. A hét minden napjáról krónikát kell írniuk.

2.nap: Történelem óra keretén belül az Itt született Mátyás király című dokumentumfilmet nézzük meg, utána okostelefonjaik felhasználásával Kahoot quízt oldanak.  Ezután beszélgetést kezdeményezünk a mi közösségünk legfőbb erényeiről, kiemeljük pozitív jellemvonásaikat. Megbeszéljük, hogyan, milyen szimbólumokkal lehetne ezeket ábrázolni. Tisztázzuk a címer jelentését, jelentőségét. Példát hozunk címerekre (pl.: Mátyás király címere…). Az erényekhez példákat társíthatunk az állatvilágból is (oroszlán, sas – erő, bátorság; róka- ravaszság). Kiemeljük, mi az, amire a mi közösségünk büszke lehet.  Egyéni és közös szimbólumot próbálnak keresni csapatuknak, majd elkészülnek a csapatcímerek. Minden csapat bemutatja az elkészült munkát.Visszajelzést adnak társaiknak az elkészült címerekről.A krónikás megírja a napi beszámolót.

3.nap: Reneszánsz zenét hallgatunk, és egyszerű tánclépéseket tanulnak a gyerekek, a furulyázni tudó tanulók pedig zenét szolgáltatnak a csoportnak. Egyéb zeneszerszámokat is használhatnak, amik erősítik a hatást.  Újabb videót nézünk meg, melynek címe Mátyás király lakomája. Szintén Kahoot quíz alkalmazásával ellenőrizzük a rögzült ismereteket.  A következő feladatuk az, hogy minden csapat kiválasztja az olvasásra kijelölt Mátyás király udvara című könyv egy – egy fejezetét, ahhoz keresztrejtvényt szerkesztenek vagy igaz- hamis típusú feladatot írnak vagy kérdéseket fogalmaznak meg, amit a társaik megoldanak, ők pedig ki fogják javítani, értékelni. 7 csapat lévén, minden csapat 6 feladatot fog megoldani. A feladatokat másnap végzik. A krónikás megírja a napi beszámolót.

4.nap: Az egymásnak írt feladatok megoldásával kezdünk. Javítanak, majd értékelnek. További feladat: levélírás. Ki kinek írhatott volna abban az időben az udvarban? Felidézzük Arany János nemrég tanult költeményét. Megbeszéljük a levél formai és tartalmi elemeit. Kiválasztják lehetséges levelezőpartnereiket: II. Mehmed, Szilágyi Erzsébet, Antonio Bonfini. Levelüket le is „pecsételték” a saját címerükkel. A futár kézbesíti a levelet, felolvassák őket. Ismét értékelnek, észrevételeket fogalmaznak meg a hallottakkal kapcsolatosan.   A várva várt várépítés következik. Elkészítik alkotásaikat. Beszámolnak a munkafolyamatról, mennyire elégedettek a létrejött alkotásokkal. Tanácsokat adnak a társaknak. A 3-2-1 módszert alkalmazzuk.  A „várudvaron” lovagi játékot szervezünk: evoluciós játék mintájára mindenki apróddá, majd ajtónállóvá, lovaggá, végül vezérré válhat. A „fejlődést” a kő-papír- olló játék győztese élvezheti. „Adj király katonát” játék következik. A napi krónika megírásával zárul a nap.

5.nap.Versben, énekben vagy történet formájában meg kell írniuk a heti események krónikáját és azt elő kell adniuk valamilyen általuk választott stílusban.  A projektmunka befejeztével a diákokkal közösen kiegészítjük a TKM-táblázatot, kitöltjük annak utolsó oszlopát, azaz összefoglaljuk, mi az, amit a projekt során megtanult az osztályunk. Az elkészült táblázat így szemlélteti a projektünk eredményeit.  Kilépő cédulákat írnak a heti élménmyeikkel kapcsolatosan.

5 osztály

A tanulók illusztrációk párosìtásával térnek rá a Tordai-hasadék és Szent László kapcsolatának kiemelésére. Ezután elolvassák a népmonda szövegét, majd memóriajáték segìtségével értelmezik, magyarázzák a megadott, ritkábban előforduló szavakat, kifejezéseket. A szövegértési képességeiket az időrendbe sorolási feladattal valamint  a szöveg alapján összeállìtott  kvìz segìtségével ellenőrzik. Téves válaszok esetén a szöveg újbóli elolvasása után újrakezdik a játékot.                                                  A diákok megnéznek egy kisfilmet a barlangok kialakulásáról, a karszt domborzattipusról, majd  internet oldalakról  tudományos információkat gyüjtenek a Tordai – hasadékról.                                     A csoportok egy – egy régi magyar pénznemről keresnek információt az internetten, az információkat egy word dokumentumba vezetik be, majd bemutatják munkájukat.

A ZANZA TV kisfilmje segítségével megismerkednek Szent László legfontosabb tevékenységeivel, korának  hiedelmeivel, vallási szokásaival. Gondolattérkép készítés következik a Coggle  segítségével.   Szent Lászlóval nevéhez fűződő legendák egy részletét megörökítik a Scratch programozási nyelv segítségével.

6 osztály

A tanulók idővonal elkészìtésével pontosìtják Toldi Miklós születésének, Nagy Lajos király megkoronázásának, Ilosvai Selymes Péter műve keletkezésének hozzávetőleges időpontját, valamint Arany János életének és a Kisfaludy Társaság pályázathirdetésének időszakát. A mű szerkezetéről és műfaji sajátosságairól szóló előzetes ismereteiket egy kvìz segítségével ellenőrzik. Az Első ének szövegének olvasása után és a szóbeli magyarázatot követően különböző szókincsfejlesztő gyakorlatokat végeznek a LearningApps segítségével: csoportbarendezés, memóriajáték, akasztófa. Az olvasott szöveg tartalmának összefoglalását egy hiányos szöveg megfelelő kitöltésével végzik el, élve az önellenőrzés és javítás lehetőségével.

Felhasználva nagy költönk Arany János főbb életállomásait: Nagyszalonta, Debrecen, Máramarossziget, Nagykőrös, Budapest a csoportok egy- egy turisztikai útitervet kell szerkesszenek  „Arany – körút”  címmel,  bemutatják a PPT- t, majd a kiértékelés következik.

Előzetes tudás felmérése: megbeszéljük mennyire ismerik a diákok a Toldi Miklós történetét (hangsúlyt fektetve arra a részre amikor szekérrúddal mutatja az utat, hogy merre menjen tovább Buda felé a vitézsereg).  Ismertetjük  a feladatot, azaz a rúd súlyának kiszámítását. Ötletbörze formájában megtervezik a feladat megoldásához szükséges teendőket, megállapítják milyen adatokra van szükségük, miket nézhetnek ki a netről, milyen fizikai mennyiségeket kell megmérjenek, mit kell számolással kiszámoljanak. Rúdként egy kartonrudat használnak, amit fából készült rúdként kellett elképzeljenek: interneten megkeresik a fenyőfa sűrűségét, mérésekkel kiszámolták a kartonrúd térfogatát majd számolással a sűrűség képletéből kiszámolták a farúdként kezelt rúd tömegét és végül a rúd súlyát.    Megbeszéljük és pontozzuk a lejegyzett megoldást. A játékos tanulás, a kikapcsolódás pár percében  a  Kahoot! online alkalmazás segítségével készített kvíz megoldásában versengenek a csoportok.

A csoportok megkapják  egy – egy Arany mű angol fordítását,melyet lefordítanak online szótárt használva, majd összehasonlítják az ők fordításukat az eredeti Arany verssel.                                               A problémamegoldó készségüket a Scratch  program segítségével mutatják be, olyan algoritmusokat szerkesztenek, amelyek bemeneteli adatait a Toldi béresei által készített szalmakazlak száma képezi. A feladat:  megtudni mennyi volt a legnagyobb szám, a számok átlaga stb.

9.osztály

Irodalom órán Janus Pannonius – Egy dunántúli mandula fa című versét értelmezték, kitérve a vers műfaji hovatartozására, a benne megjelenő mitológiai elemekre, a szöveg átvitt értelmére, illetve a reneszánsz és humanista sajátosságokra.  Majd vetélkedőn vettek részt, a  Learningapps segítségével. A földrajzóra keretén belül a tanulókat a  LearningApps.com oldalon megtalálható  Közép – Európa nagy folyói: a Duna – gyakorlat és  Földrajzi fogalmak Magyarország tájaihoz tankockák, illetve a Wikipédia: „Magyarország tájegységei” oldal segítette a kutatásban.

Egy másik momentum a vers latin változatának felolvasása, majd angol nyelvre való lefordítása volt, az új, ismeretlen szavak és kifejezéseket a  kahoot! aplikáció segítségével megszerkesztett kvíz segített. A csapatok az angol verziójukat levideozták és a közösségi oldalakon elküldték egymásnak, illetve az angol tanárnőnek.

Egy másik tevékenységen  Janus Pannonius „csillagász epigramma” néven emlegetett epigrammáját értelmezték és  kapcsolták össze a geometriai optika alapjaival.                                                                      A témával kapcsolatos információkat összegezték és egy-egy weboldal alakjában mutatták be.

10 osztály

A Magyar Költészet Napja alkalmával Google – kereső versenyen vettek részt, arra kerestek választ, hogy Mikor? Miért? Mióta ünneplik? Melyik József Attila verseket zenésítettek meg?    Elő kellett adniuk egy-egy  megzenésített verset, illetve kitértek a költészet és a romantika kapcsolatára.            Angol órán az egyik legnagyobb angol romantika képviselőjérő, John Keats életéről néztek meg egy rövid filmet, majd egy kvízzel ellenrőrizték le új ismereteiket, idézeteket kerestek, memeket készítettek.                                                                                                                                                                   A romantikát a fizika tananyaggal is sikerült öszekötni és tanulmányozni a  James Prescott Joule által kigondolt termométer működését, mely tervezésére nászútján került sor az eléje táruló festői vízesés hatására. Az ismereteiket a Learningapps oldalon készítet kvíz  segítségével rendszerezték.

A végső produktumot a Romantika természetszemlélete című Power Pointos bemutatók képezték.

11 osztály

Arany János balladáinak tematikus, illetve szerkezeti megközelítése volt a feladat a Learningapps oldalon készítet kvíz  segítségével. Youtube csatornán meghallgatták  a Szondi két apródja balladát , majd a cselekmény mozzanatainak időrendi besorolása volt a feladat.

A kulcsszavakból wordart.com program segítségével szófelhőket, illetve a fotor.com/create/collage/ oldalakon érdekes collage-okat készítettek.                                                                                                          A projekt egy másik mozzanata a Vulkánosság és vulkánok, illetve Drégely várához tartozó adatok, infok gyűjtése, majd a Google Maps-et használva a csapatok kiszámítják, hogy a térképen látható távolságot mennyi idő alatt tehetünk meg, milyen útvonalon haladnak, milyen tájegységeken keresztül vezet az út.                                                                                                                                            Mivel Arany János sokat foglalkozott William Shakespeare műveivel, ezért angol órán Hamlet megnézése után a diákok egy kvíz versennyel bizonyították, hogy ki mennyit értett meg belőle és mennyire emlékszik. Majd az osztály modern korba hozta az irodalom nagyjait és üzeneteket írtak egymásnak.                                                                                                                                                          Informatika órán Arany János életművét bemutató PPT-ket készítettek.

 

Differenciált oktatás alkalmazása:

A feladatvállalásnál ösztönözzük a tehetséges, illetve különleges képességű tanulókat, hogy képességeiknek megfelelő feladatot válasszanak: készítsenek prezentációt Mátyás királyról ppt formátumban vagy word documentumban.     Nyújtsunk folyamatosan visszajelzést a gyengébben teljesítő tanulóknak a munkájukban. Jelöljünk ki melléjük olyan tanulót, aki segítheti őt a munkájában.

Szükséges készségek

– kritikai gondolkodás és problémamegoldás,

– együttműködés,

–  IKT eszközhasználat,

–  IKT alkalmazása,

–  az információk rendszerezése, tömörítés,

– tudás valós kontextusba való helyezése,

–  tanult ismeretek/ képletek / információk rendszerezése, használata,

– eszközök biztonságos használata,

– tánclépések megfigyelésére, elsajátítására,

– okostelefon célszrű használata

Technológia – Hardver

 • digitális fényképezőgép;
 • számítógép/laptop a pedagógusnak;
 • számítógépek/tabletek/okostelefonok a gyerekeknek;
 • kivetítő
 • 28 drb. HP Workstation – Intel Celeron E1200, 1,6GHz, 2.50 Gb RAM

 

Technológia – Szoftver

 • microsoft office csomag (PowerPoint, Excel, Word);
 • google drive
 • böngésző
 • Windows 7 operációs rendszer
 •  Notepad++ – szövegszerkesztő ,
 • Google Chrome – internet browser
 •  Alkalmazások: Google Maps, Scratch, Pivot Animator, Coogle, Word Cloud Art Creator, Google űrlap, Redmenta, Kahoot!, Learningapps, Pinterest, Okosdoboz, Tanulókocka

Nyomtatott anyagok

– Kocsis Annamária, , Bartók Emilia, Batalis Irma, Dragomér Katalin, Kerekes Izabella, Vollancs Szidónia: Magyar nyelv és irodalom tankönyv -4. osztály, EDP, Bukarest, 2018;

– Schönberg Éva: Mátyás király udvara, Corvin Kiadó, Déva, 2015

– Arany János, Toldi

– Félezer miért  Novum Kiadó / Minden napra egy kérdés Móra Kiadó /

Internetes források, alkalmazások

https://www.youtube.com/watch?v=B2TBm83vIWg Itt született Mátyás király

https://www.youtube.com/watch?v=7ESPM3twb_U Mátyás király lakomája

https://www.cimerem.hu/fantazia-cimerek-tervezese-keszitese címerkészítés

https://kahoot.com/Kahoot

https://create.kahoot.it/details/matyas-kiraly/8423c354-0c08-44c7-987c-493d2321cef5 Kahoot quíz

https://create.kahoot.it/details/matyas-kiraly-lakomaja/a6f79cec-c3b0-4da4-9540-4f4f6bdfd4feKahoot quíz

https://www.youtube.com/watch?v=RPb0tj1FDh0  reneszánsz zene

https://www.youtube.com/watch?v=0JnNSdL5hl0reneszánsz zene

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/arany/telso.htm

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-6-osztaly/a-mu-fohosenek-jellemzese/toldi-kulseje

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/matematika/matematika/matematika-7-osztaly/a-suruseg-tomeg-terfogat-vizsgalata/a-suruseg-tomeg-terfogat-vizsgalata

https://coggle.it/

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok

http://www.pinterest.com

http://www.sulinet.hu/iktmuhely

https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted

https://create.kahoot.it/share/janus-pannonius/3dbc546c-fa9a-4515-8f3c-66e80d292987

https://learningapps.org/watch?v=poxq96j5j19

https://learningapps.org/watch?v=pp0e58c7a19

https://learningapps.org/view7061426

https://learningapps.org/display?v=pjfmqiz5n19

http://memegenerator.net/

https://learningapps.org/7057568

https://learningapps.org/display?v=pmks7vv2319

https://learningapps.org/display?v=p5pfqop3n19

https://www.youtube.com/watch?v=SauBb1-dLeE

https://learningapps.org/display?v=pe2qngktn19.

Jelenléti  ív

II. osztály

 1. Árkosi Dezső
 2. Balla Noémi Edina
 3. Baciu Márk Eduárd
 4. Barocz Tibi Loránd
 5. Bota Zsolt
 6. Csomai Jákob Otto
 7. Kereki Karina
 8. Király Enikő
 9. Kis Anna
 10. Orbok Kristóf
 11. Pataki Márk Erik

IV. osztály

 1. Árkosi Judit-Katalin
 2. Bihari Renáta
 3. Blényesi Dávid-Árpád
 4. Chinces Andrei
 5. Ferencz Gábor
 6. Gáll Árpád-Csaba
 7. Győri Magor
 8. Haller Boglár-Katalin
 9. Kiss Erik
 10. Kovács Júlia
 11. Márton Beatrix
 12. Mikó Edgard-Andras
 13. Németh Szabolcs-Krisztián
 14. Stan Ingrid
 15. Szabó Gergő
 16. Szász Kristóf-Gergő
 17. Szedilek Emőke
 18. Szilágyi Noémi-Eszter
 19. Szalanczi Nándor-János
 20. Tasnádi Tímea

V.osztály 

 1. Balogh Emese Leona
  Bányai Péter
  3. Ferencz Csilla
  4. Gergely Biró Norbert
  5. Jobbágy Szilárd
  6. Korszinek Roland- Attila
  7. Kótai Evelyn
  8. Kriszbai Amália
  9. Lovász Dóra-Viola
  10. Márton Evelyn-Kamilla
  11. Nagy Dávid-Pál
  12. Németi Róbert
  13. Nogyosi Rebeka
  14. Orbok Petra
  15. Palatkás Henrietta-Roberta
  16. Pataki Csenge-Ilonka
  17. Pataki Ninette-Henrietta
  18. Serestélyi Gergő
  19. Szász Ervin-Hunor
  20. Szász Krisztián
  21. Szasz Mădălina-Ioana

VI osztály

 1. Agh József-Hunor
 2. Bárocz Szilárd-Levente
 3. Bungardean-Toth  Mark-Mario
 4. Csete Larisza-Viorela
 5. Dénes Gergő
 6. Fekete Réka-Renáta
 7. Fodor Ádám
 8. Fodor Botond
 9. Halmágyi Áron
 10. Magyarosi Hunor-Attila
 11. Nagy Attila
 12. Novák Zoltán-István
 13. Pataki Csongor-Dávid
 14. Pataki Nóra-Zsófia
 15. Szabó Noémi
 16. Szász Robert-Antonio
 17. Takács Tamás-Elek
 18. Tasnádi Brigitta

IX osztály

 1. Bányai Attila
 2. Bihari Melissza
 3. Bölönyi Aletta Bettina
 4. Dézsi Zsolt
 5. Fodor Anita Renáta
 6. Gyulai Timea Karolina
 7. Illés Norbert
 8. Kereki Tiffany
 9. Manases Zselyke
 10. Máté Ditmár
 11. Mihályfalvi Csongor
 12. Miklós Ruben Otniel
 13. Nagy Botond
 14. Nagy Roland Géza
 15. Pásztor Tibor Krisztián
 16. Pataki Imola Melinda
 17. Sós Ákos
 18. Szabó Iringó Emese
 19. Szász Ákos
 20. Székely Norbert
 21. Szél Zsuzsa Anikó
 22. Szolga Nándor Attila
 23. Tasnádi Karola
 24. Tőkés Anikó

X. osztály

 1. Botár Dóra
 2. Csiszér Szilvia Anikó
 3. Dézsi Júlia Etelka
 4. Fűlőp Anita Yanka
 5. Győri Abigél
 6. Komáromi Aliz Tünde
 7. Márton Brigitta
 8. Máté Dávid
 9. Mihalcz Károly Lehel
 10. Miklos Csaba Harold
 11. Nagyosi Tímea
 12. Németh Király-Loránd
 13. Salamon Blanka
 14. Serestélyi Zsófia
 15. Simonfi Csilla Melinda
 16. Sólyom Gergő Levente
 17. Szász Renáta
 18. Székely Timea
 19. Veress Bernát-Zsolt

XI.osztály

 1. Baciu Sa. Noémi Ingrid
 2. Banyai L. Hilda Johanna
 3. Butiurka Dávid
 4. Borsos I. Réka
 5. Demeny P. Norbert
 6. Fodor Ab. Hunor
 7. Fodor C. Norbert Attila
 8. Fodor H. Noemi
 9. Gergely Aj. Kinga
 10. Kis Ll. Roland Krisztián
 11. Kiss E. Eva Boglarka
 12. Kiss Ld. Tamas Norbert
 13. Lukacs A. Andrea Beáta
 14. Lukacs A. Anna Maria
 15. Márton T. Panna
 16. Moldvai I. Blanka Brigitta
 17. Pálfi Cs. Szidónia Zita
 18. Rostaş C. Norbert
 19. Schmidt Et. Tamás
 20. Şuller Im. Reka Maria
 21. Szabo L. Attila
 22. Szigeti G. Julia Szidonia
 23. Szőcs S. Hunor István
 24. Torok I. Ervin

 

dav

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

dav